pl pl

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz się z nami skontaktować

Technologie R+S UG / Colordrop

Münchner Freiheit 2

80802 Munich

lub kontakt@colordrop.de

poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazujemy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa mają), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę.

Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy
Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.

W

Technologie R+S UG / Colordrop

Münchner Freiheit 2

80802 Munich

lub kontakt@colordrop.de

Ja / My (*) niniejszym odstępuję / odstępujemy od zawartej przeze mnie / przez nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

Zamówione (*) / otrzymane (*) _____________________

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

Adres konsumenta (-ów)

Podpis konsumenta (-ów)

data

(*) Niepotrzebne skreślić.